SERVICES
 
•  How to choice the Air Curtain?

•  How to choice the Dock Leveler?

 
How to choice the PVC Strip Curtain [กลับด้านบน]
 
การเลือกชนิดของม่านและขนาดของม่านริ้ว
 
การเลือกชนิดของม่านขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราต้องการติดตั้งม่านริ้วนั้นๆ ถ้าเป็นการติดตั้งตำแหน่งที่อยู่ระหว่างภายนอกอาคารกับภายในอาคารควร จะเลือกตัวม่านที่เป็นสีเหลืองหรือส้มกันแมลงทั้งนี้การเลือกต้องดูด้วยว่าวัตถุคนหรือส่งของที่เข้าออกช่องประตูนั้นๆ เป็นอะไร ถ้า เป็น คนเดินผ่านก็สามารถเลือกใช้แบบแผ่นเรียบได้ แต่ถ้ามีรถหรือฟอร์คลิฟต์ ผ่านควรเลือกม่านที่มีกันกระแทกเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของม่านนั้นๆ ไป
 
ขนาดของม่าน จะเลือกตามความสูงของประตู ถ้าหากความสูงของประตูมความสูงไม่เกิน 2.80 เมตร เราควรเลือกใช้ม่านที่มีขนาด กว้าง 20 ซม. และ หน้า 2.0 มม. ได้ เพื้อลดค่าใช้จ่ายทีอาจจะสิ้นเปลืองจากราคาม่านได้ แต่ถ้าความสูงเกิน 3.00 เมตร เราควารเลือกม่าน ที่มีความกว้าง 30 ซม. และหนา 3.0 มม.ซึ่งตัวม่านจะมีน้ำหนักจะทำให้ชายม่านด้านล่างไม่พริ้วภายหลังการติดตั้ง ถ้าหากติดตั้งม่านไปแล้วเกิดการพริ้วของใบม่านจะไม่ช่วยป้องกันอะไรได้เลย ทั้งนี้ต้องขึนอยู่กับสภาพแวดล้อมแถวๆ นั้นด้วยว่ามีลมแรงมากน้อยแค่ไหน
 
How to choice the Air Curtain? [กลับด้านบน]
 
การเลือกม่านอากาศ
 
ม่านอากาศเราต้องคำนึงถึงจุดที่ต้องการติดตั้งพร้อมสภาพอากาศบริเวณรอบๆ ที่ต้องการติดตั้งม่านอากาศนั้นๆ กล่าวคือโดยส่วนใหญ่ม่านอากาศจะติดตั้งบนช่องประตูทางเข้า-ออก ของอาคารเป็นหลัก เราต้องเลือกความเร็วลมของม่านอากาศให้สัมพันธ์กับความสูงของประตู ถ้าหากเราสามารถทำเลือกความเร็วลมให้เหมาะสมกับความสูงของประตูนั้น ๆได้จะทำให้เราสามารถลดฝุ่นและควบคุมความชื้น,กันแมลงต่างๆ อากาศร้อน - เย็นที่จะเข้าตัวอาคารและทำให้เราลดการสูญเสียพลังงานได้เป็นอย่างดี การเลือกเราควรจะเลือกม่านอากาศที่มีความเร็วที่ไม่น้อยหรือมากเกินไปซึ่งดูจากรูปดังนี้
 
รูปที่ 1. ถ้าความเร็วลมน้อยเกินไปมันจะเป็นผลทำให้แรงดันจากภายนอก (ในธรรมชาติ) สามารถดันลมเข้าไปในอาคารได้ทำให้นำพาฝุ่นเข้ามาด้วยและทำให้ไม่ประหยัดพลังงานหรืออากาศร้อนเข้ามาทำให้เครื่องทำความเย็นทำงานหนัก
 
 
รูปที่ 2 เลือกความเร็วลมพอเหมาะกับความสูงของช่องประตู ลมที่ออกจากตัวเครื่อง (ม่านอากาศ) จะทำหน้าที่ เป็นม่านอากาศพอเหมาะไม่ให้อากาศจากภายนอกดันเข้ามาในตัวอาคารได้ ทำให้ฝุ่นและอากาศร้อน - เย็นเข้าในตัวอาคารเป็นผลทำให้ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นไป
 
 
รูปที่ 3 เลือกความเร็วลมที่สูงไม่เหมาะสมกับความสูงของช่องประตู ลมที่ออกมาจากตัวเครื่อง จะเกิดการฟุ้งกระจายไร้ทิศทางทำให้ฝุ้นฟุ้งกระจายด้วยและทำให้แรงดันที่มีสามารถนำอากาศร้อน – เย็นเข้าหรือออกจากตัวอาคารได้งาน ทำให้สูญเสียพลังงานไปมาก
 
ประสิทธิภาพของม่านอากาศจะขึ้นอยู่กับ
 
1.
ตำแหน่งของการติดตั้งว่าจะติดตั้งม่านอากาศอยู่ด้านในหรือด้านอาคาร
2.
ความสม่ำเสมอของการไหลของอากาศเย็น (ร้อน)
3.
ความสูงของช่องประตูจะสำคัญกว่าความกว้างประตู
4.
จำนวนของม่านอากาศจะขึ้นอยู่กับความกว้างของประตูที่เปิด - ปิด
5.
การทำงานของม่านอากาศเป็นแบบต่อเนื่องหรือไม่
6.
ม่านอากาศติดตั้งทุกจุดของทางเข้าออกอาคารหรือไม่
7.
ตำแหน่งของช่องระบายอากาศจะและแรงดันภายในอาคารต้องสัมพันธ์ขนาดของแรงลมของม่านอากาศที่เลือกใช้
 
 
How to choice the door? [กลับด้านบน]
 
The door is the most common part of all buildings.According to the long –term operation cycles and the value created in unit time.the doors are required to have stable perfoemances and a timely after-sales service system to ensure long-tem application and continuous peoduction.
 
How to choice a door ?
 
• Open Way
 
Accoeding to your wall opening size and condition to select how to open your doors, Overhead lift, sliding or fold-up ?
 
• Manual or Electric Operate
 
Electnc control box could make the door running smoothly so that to reduce the machine wears out, extends the use life lt could be controlled by button, photocell,magnetic loop,radar or remote control.
 
• Need Windows ?
 
All the doors including aluminum doors,industry doors,or garage doors could add windows with different size.
 
• Normal Speed or High Speed
 
Modem produce system needs more quick maternal fiow.For meet this requirement,our company have high speed doors.
 
The door products are listed as folloes
 
• Industrial Sliding Door (Industrial up-sliding Door)
 
It is a type of special outer industnal unit door,most commonly used in industrial wokshops and logistics buildings abroad.lts vanous functions have deveioped in the lndustrial and logistics environments and are abke to meet the requirements of heat in-sulation sealing,highfrequent opening,service life,professional control and safe application. Industrial climbing doors are adopted more and more in the industrial and logistics
 
Projects in China nowadays.
 
 
•  Industrial high-speed door
 
Lt is a type of more special industnal unit door.The naximum opening speed of the door can be up to 1.2m/s (average speed).
The maximum instantaneous speed can be up to 2m/s. lt is mos-tly used in the connecting passageways of different units in industrial workshops and warehouses.It can separate the flowing of air to ensure that the environment unit meets the standard. Meanwhile,the high speed and efficiency of the doors can aiso ensure smooth operation. At present,most of the high speed doors on the market are rolling shuttee doors are stll imported, as the technical reqirements are strict.
 
 
Multiplex Vertical Lift Doors
 
Where conditions include restricted clearances, wide door opening spans, high frequency operation, high impact risk, low multiplex door is necessity.
 
The multiplex door includes a combination of one or more biades, designed to resist all loads, running vertically in steel angles affixed to the weight box on one side and the guide the other.
 
The weight box shrouds and guides the counter-weights,and,in conjunction with the header unit and guide,transmits all loade into the foundation, each blade is connected to its indlvidual counter-weight by galvanized aircraft cable suspended over bearing-loaded,machihed steel sheaves that run on solid steel shaft.
 
This unique design-with fewer moving parts-eliminates deterioration of hinges, roller and torsion spnngs common to other door types.
 
It assures near effortless operation, either by geared chain hoist or electric operator.
 
These special design features result in lower maintenance costs and less downtime.
 
Fold-up-door
 
Steel folding-up door widely suitabie for all kinds of factories and workshops .It is especially suitabie for the small space opening.it could save more space. Door paneis should be double deck hot-dipped gaivanized steed with embossed pinstriping surface,foamed –in-place CFC-free polyurethane core and steel struts in the back.
 
Panel thickness:1-3/4,2”
 
The vinyl (or bush seais )in top side and bottom get over the old seals which easy worn, easy aging, slow change to the environment and etc. lt prolongs the use life.
 
Operate way: Manual or Electrical
 
• Hanger Door
 
Aircraft hangar doors are designed for special environment where doors are exposed to moisture. cold or dusts or for customers having very large door openings. The aircraft hangar door consists of solid, heavy and anticorrosion components.
 
The electric control system consists of sealed motors for effective prevention of dust erosion, ensuring the stability of the electric control system,
 
Examples of areas where aircraft hangar doors are widely used are timber, drying kilns, the steel and melting industry ,mineral processing, the fishing industry, shipyards and aircraft hangars.
 
• Nonstandard Door
 
Industry Sliding Door
 
Electnical sliding doors systems are widely auited for all kinds of workshops, warehouse, large garage doors in lndustral and commercial fields.
 
According to the side space of the entrance,single direction or against direction,single blade or multiplex-blades,beeline or curve could be option-ed. Door supports stye:Top suspended and bottom support should be avallabel.Door frame, pass door frame and joint of the paneis should be special high-strength alloy metal .lt reduces the weight of the door and looks more beautiful.
 
The vinyl seais (or bush seais) in top side and bottom get over the old seais which easy worn,easy aging,slow change the environment and etc.,it prolongs the use life.
 
How to choice the Dock shelter?  [กลับด้านบน]
 
Dock Shelter
 
• Pad shelter
 
lt achieves the sealing effect through the extrusion of the compartment. Lts sealing is relatively good but it requires unified model of all compartment trucks.unified model of all compartment trucks.
 
 
• Curtain type shelter
 
lt achieves the sealing effect through the extrusion of the highly elastic shelter curtain to truck compartment and is suitable to large trucks.
 
 
• Air-inflated shelter
 
lt achieves the seaing effect by filling the air bags around the goods opening to wreap up the compartment. Lt has very good sealing effect and is commonly used in the dock open-ings for food and medicine that require high cleanness. Lt is suitsble to large and medium size trucks.
 
 
How to choice the Dock leveler? [กลับด้านบน]
 
Bridges for loading and unloading goods.
 
• Mechanic dock leveler
 
It is the most common adjustable leveler now. It use the mechanic and spring to adjust the bridge up after open when want to use it the user will walk on the dock, it will be down. It easy to maintain, repair and cheap
 
 
• Hydraulic dock leveler
 
It is the safety adjustable leveler now. It uses hydraulic cylinders as the adjusting devices and is equipped with electric controls. The operation is convenient and the performance is reliable. It is extensively applied because of its stable operation and safety.
 
 
 
• Air bag dock leveler
 
Work theory of air pocket dock leveler is low-pressure and high capacity charge. Adjust the dock lever through airbag inflate, safe and quick, sturdy and durable. It is easy to maintain and repair.
 
 
 
บริษัท อาก้า ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สถานที่ตั้ง 123/7-8 หมู่ที่ 9 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
 
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.00-17.00 น.
 
เสาร์เว้นเสาร์
เวลา 08.00-17.00 น.
ติดต่อเรา 
โทรศัพท์ : +662 7397800-1
โทรสาร : +662 739-7802
มือถือ : 086-5644139
อีเมล์ : akasys_t@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.aka-systems.com
Copyrights © 2016 Aka-Systems (Thailand) Co., Ltd. All Rights reserved.